Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost ČSNF SICAV, a.s., IČ: 06561705, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. oddíl B, vložka 22940 (dále jen: „Správce“). Kontaktní údaje Správce jsou: info@csnf.cz.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, především odkazem na určitý identifikátor, a to např.: Jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

II. Účel a typy shromažďovaných osobních údajů

Osobní informace, které jste uvedl/a do kontaktního formuláře jsou Správcem shromažďovány za účelem vyřízení Vaší poptávky a realizace nabízených služeb a přímého marketingu. Nejčastěji se jedná o následující osobní údaje: jméno, příjmení, akademický titul, email, telefonní číslo, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, datum narození, rodné číslo a číslo bankovního účtu.

 

III. Právní důvod

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vaší žádosti uvedené v on-line formuláři jako nezbytné opatření před případným uzavřením smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.

Správce bude dále osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti zpracování.

Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Vyznačené osobní údaje jsou však nezbytné pro vyřízení Vaší poptávky.

Ze strany Správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smysli čl. 22 DGPR.

 

IV. Příjemci poskytnutých osobních údajů

Za účelem vyřízení Vaší poptávky po koupi nemovitosti budou Vaše osobní údaje předány konkrétnímu makléři, který Vás přímo osloví s nabídkou a požadovanými informacemi. Žádným jiným osobám nejsou Vaše osobní údaje poskytovány.

 

V. Doba uchování

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu oprávněného zájmu Správce nebo po dobu neurčitou, dokud nevznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu.

 

VI. Práva subjektu údajů

Máte právo na přístup k osobním údajům a právo na jejich přenositelnost k jinému správci. Dále máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, právo na opravu či doplnění osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování a také právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech. Rovněž máte právo na výmaz osobních údajů, uplyne-li účel jejich zpracování, bude-li vznesena námitka proti zpracování nebo odvolán Váš souhlas.

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedeného kontaktního údaje.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

VII. Ochrana osobních údajů

Správce přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Mezi tato opatření patří: anonymizace osobních údajů, přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Správce, proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování, antivirová ochrana a kontrola neoprávněných přístupů. 

Nastavení cookies

Tato webová stránka používá nezbytné soubory cookie k zajištění správného fungování a sledovací soubory cookie, abychom pochopili, jak se na stránce pohybujete. Tyto cookies budou nastaveny až po vašem schválení.Více informací